Tanfolyamra való felvétel módja:

Személyesen lehet beiratkozni az autósiskola ügyfélfogadó irodájában.
Szükséges hozzá:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, hogy elvégezte és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta,
 • orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
 • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
 • első tandíj-részlet befizetése

Előírt egészségi alkalmassági vizsgálat:

„A” kategória I. csop. orvosi alkalmassági igazolás

A vizsgálat díja: 7.200 Ft

A 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet, vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak.

Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:

„A” kategória

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • a vezetői engedély megszerzését legkorábban 15 és fél évesen lehet megkezdeni;
 • első tandíj részlet befizetése
 • az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 16. életévét betöltötte,vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
 • kitöltött jelentkezési lap;
 • gyakorlati vizsgát csak a 16. életév betöltése után tehet.
 • gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16) levezetése, illetve az előírt menettávolság (240 km) teljesítése után tehet.
 • a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
 • vizsgadíj befizetése
 • érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető, továbbá
 • a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása aznalábbi módokon lehetséges:

 • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi. A „T” kategória megszerzéséhez nem kell igazolni a 8 általános iskolai osztály elvégzését.

A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:

Az elméleti tanórák 45 percesek, a gyakorlati órák 50 percesek.
A vezetési gyakorlatot a sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

 „A” kategória

 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
 • Közlekedési ismeretek: 12 óra
 • Gépkocsivezetés elmélete: 6 óra
 • Motoros kiegészítő foglalkozás: 4 óra
 • Gyakorlati képzés: 16 óra
 • Amennyiben a tanuló már rendelkezik „B„ kategóriás vezetői engedéllyel, abban az esetben 3 elméleti és 2 gyakorlati tanóra szükséges a vezetői engedély megszerzéséhez.

Választható járművek a gyakorlati képzésben:

 „A” kategória Suzuki GSX 750ES

Gyakorlópályák címe:

BAZMKH M.J.H. Közl. és Fogy.védelmi Főo. Kresz park
3881 Abaújszántó, Kassai út 11-13.

A hiányzás pótlásának módja:

Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható.

A tandíj befizetésének módja:

„A” kategória

Amennyiben a tanfolyamokkal, vizsgákkal, árakkal vagy oktatóinkkal kapcsolatos kérdése merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal további információkért.

A tandíj az ügyfélszolgálati irodában fizethető be:

 • készpénzben;
 • banki átutalással;

A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:

Bármely hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:

 • Az iskolavezetőtől kikéri az áthelyező nyomtatványt („Képzési igazolás”), ezt az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja (három példányban) a 3527 Miskolc,Bajcsy-Zsilinszky út 54. fsz/3 alatti ügyfélszolgálatán. Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma.
 • A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel.
 • Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszervez, ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról.
 • Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében.
 • A tanuló áthelyezés közigazgatási eljárás keretében történik.
 • Amennyiben a hallgató az Automotive Bt. Autósiskolánál kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képző szervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány leadásával („Képzési igazolás”)  ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását.

Oktatási helyszínek címe:

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 54 fsz/3
3881 Abaújszántó. Kassai út11-13.

Az iskola felügyeleti szervei:

 •  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Budapest, Than Károly út 3-5
 •  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály Miskolc, József Attila u. 20. 46/500-010

Képzés felügyeletét ellátó szerv:

Innovációs és technológiai minisztérium 1011 Budapest Főút 44-50

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanuló köteles beiratkozáskor a 8 általános iskolai osztály elvégzésének tényét hitelt érdemlő módon igazolni.

A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, foglalkozásról való hiányzást pótolni kell, amennyiben az meghaladja a kötelező óraszám 10%-át. A hiányzást az ügyfélszolgálati irodával egyeztetett helyszínen és időben, az elmulasztott tanórák témakörével megegyező foglalkozás(ok)on kell pótolni.

Köteles az oktatási, illetve a megkötött részletfizetési szerződés díjrészletét befizetni.

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát abszolválnia kell a hallgatónak. A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig érvényes.

Sikeretlen elméleti vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni az adott tantárgyból. Ha a vizsgázó valamelyik vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az összes többi vizsgája érvényét veszti.

Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsgára a közlekedési hatóság Miskolc,József A. út 20 alatti főosztályán lehet jelentkezni. Ugyanitt fizetendő a pótvizsgadíj is.

Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV vizsgálaton kell részt vennie.

A tanuló a képzés során oktatót, ill. gépkocsit is cserélhet az iskolavezetővel egyeztetve.

A gyakorlati vezetés időpontja az oktató, és a tanuló közös megállapodásával jön létre.

Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 48 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 48 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti.

A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton „További oktatási órák” rovatban igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni.

Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt.

Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.

A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén ( pld. Hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja!

Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.

Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni. A gyakorlati vizsgák ideje – a díjfizetés szempontjából – tanórának minősül!

„A” kategóriák:

 • Vizsgadíjakat az árak oldalon található táblázat alapján ismerheti meg.

A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni, a közlekedési felügyelőségen, Miskolc, József A. út 20. alatti pénztárban

A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk

Közúti elsősegélynyújtó vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervez. A vizsgára telefonon lehet jelentkezni, a vizsgadíj befizetését követően .Telefonszám:46/509-434

Vizsgadíj: 6.500 Ft (a Magyar Vöröskereszt által kiadott csekken fizetendő).

A Magyar Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül, ezután vizsgázni csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet.

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály221 alapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói
 • oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
 • továbbá minden olyan vizsgázó, aki
 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1-je után:
 • bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
 • „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
 • „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:

A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át, személyi igazolvány és az „EÜ” vizsgát igazoló lap felmutatásával a Közlekedési Felügyelőség ügyfélszolgálatánál: Miskolc, József Attila út 20.alatt, ügyfélfogadási időben. Ügyfélfogadás hétfőn, csütörtökön 8.00-órától 12.30-óráig, szerdán 8.00-órától 16.00 óráig. Ugyanekkor szükséges a 8 általános iskolai osztály elvégzését hitelt érdemlő módon igazolni (ennek módjáról bővebben a 9. pontban olvashat). A vezetői engedély bármelyik okmányirodánál az említett vizsgaigazolás, illetve az orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával vehető át. Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt. Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.

A motoros oktatásra vonatkozó külön rendelkezések:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM Együttes Rendelet 1. számú függelékének III. részében meghatározásra kerül a közúti közlekedésben résztvevő „vezető” fogalma:

a) Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül. A motorkerékpárvezetés oktatás során tehát – a szakoktató közvetlen beavatkozási lehetőségének hiánya miatt – a tanuló minősül vezetőnek, annak minden joghatásával.